El dret a petició

http://www.ocmsabadell.cat/p/dret-peticio

El dret de petició

La Constitució espanyola reconeix com a dret fonamental el dret de petició individual i col·lectiva.

Article 29 (clica per consultar)

 1. Tots els espanyols tindran el dret de petició individual i col·lectiva per escrit, en la forma i amb els efectes que determini la llei.

El dret de petició és un dret de tota persona a presentar peticions davant qualsevoladministració, autoritat o institució pública així com davant dels òrgans de direcció i administració dels organismes i entitats vinculats o dependents de les administracions públiques, respecte de les matèries de la seva competència.

La regulació d’aquest dret es troba en la Llei Orgànica 4/2001, de 12 de novembre de Regulació del Dret de Petició (clica per consultar).

http://www.ocmsabadell.cat/p/qui-que

Quí – A quí – El què
Quí pot exercir el dret de petició?

 • Tota persona natural o jurídica, prescindint de la seva nacionalitat (art.1)
  • En el nostre cas l’exercirà l’Associació Observatori Ciutadà Municipal de Sabadell bansant-se en les consultes que rebi.

A quí es pot dirigir?

 • Davant qualsevol institució pública, administració, o autoritat, així com davant els òrgans de direcció i adminstració dels organismes i entitats vinculats o depenents de les Administracions públiques (art.2)
  • En el nostre cas davant
   • L’Ajuntament de Sabadell (alcaldia, regiduries, secretaria, sindicatura de comptes, …).
   • El síndic de greuges de Sabadell.
   • CatSalut, la direcció del sector sanitari Baix Llobregat Nord/Vallès Occidental Est i Oest.
   • CSPT, qualsevol entitat o empresa depenent o integrada al consorci públic Corporació Sanitària Parc Taulí.(Consorci, Hospital de Sabadell, Albada, Salut Mental, Atenció primara, Atenció a la Dependència, UDIAT, Gent Gran, …).
   • ICS, qualsevol centre, equip, laboratori, unitat o servei que sota la gerència territorial de l’ICS Metropolitana Nord serveixi als ciutadans de Sabadell.
   • Empreses de propietat o participades directa o indirectament per l’Ajuntament de Sabadell.
   • Empreses privades que gestionin algun servei licitat per l’Ajuntament de Sabadell.
Anuncios